Žiaci ŠKD založili projekt Náruč dobrých skutkov

Kategória:

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sme v roku 2019 zrealizovali na našej škole dve výstavy, ktoré deti v školskom klube detí inšpirovali k založeniu klubového parlamentu a k projektu participácie. Spoločnými silami deti oslovili sponzorov a z vyzbieraných finančných prostriedkov sme zrealizovali prvý ročník projektu participácie. Radosť našich detí z nezištnej pomoci druhým je úžasná a nákazlivá. Tento rok chceli v projekte pokračovať. Požiadali sme o grant prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie ZSE. Deti v školskom klube detí vedieme k rozvoju sociálnych zručností, ako napríklad empatia, spolupráca, komunikácia atď. A práve rozvoj sociálnych zručností bol jedným z cieľov projektu Náruč dobrých skutkov – Projekt participácie v školskom klube. Keď sme reagovali na výzvu Nadácie ZSE, ešte sme netušili, v akej situácii sa o niekoľko týždňov ocitne naša spoločnosť. Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila ochromenie hospodárstva a potreba pomoci sa stala v tejto kríze ešte väčšou a naliehavejšou. Po dohode s Nadáciou ZSE sme sa rozhodli zrealizovať náš projekt bezodkladne. Vyučovanie na školách sa prerušilo, a tým sa skomplikovala aj realizácia projektu. Konzultácie s deťmi preto prebiehali online (EduPage, Microsoft Teams). Potešilo nás, že aj deti vnímali závažnosť situácie a nechceli projekt odkladať. Uvedomovali si, že treba pomôcť teraz a nie až potom. Samotný projekt bol zložený z troch aktivít: 1. Pomoc bezdomovcom, 2. Pomoc zvieratkám a 3. Pomoc seniorom. Jedným z cieľov bola aj spolupráca s miestnou komunitou. Vzhľadom na opatrenia prijaté vládou SR sme museli obmedziť aktívnu spoluprácu detí pri nákupe a distribúcii pomoci. Tiež sme museli obmedziť spoluprácu s miestnou komunitou, ktorú sme transformovali do pomoci ľuďom práve z miestnej komunity mesta Pezinok. V prvej časti projektu sme teda oslovili Nocľaháreň v Pezinku, ktorá je zriadená a prevádzkovaná mestom Pezinok. Ľuďom bez domova putovalo pätnásť pracích prostriedkov, aviváže (dvadsaťštyri kusov), spoločenské hry, kvety na výsadbu a všetko k nim potrebné, aby si klienti zariadenia mohli skrášliť prostredie. Druhú časť sme adresovali Občianskemu združeniu Pomoc opusteným zvieratám Pezinok – OZ POZP. Nakúpili sme granule, konzervy a iné krmivo pre psov a mačky. Nákup sme odovzdali v Šenkviciach, kde má OZ svoje priestory. Zo Šenkvíc sme boli zaniesť dvestopäťdesiat kusov jednorazových ochranných rúšok na tvár do Zariadenia opatrovateľskej služby v Pezinku. Rúška na tvár sú v dnešnej dobe priam nevyhnutnosťou. Žiaľ, aj v tomto zariadení ich mali nedostatok, tak sme sa aspoň takto snažili pomôcť. Naša pomoc prišla v pravý čas, no predsa tomu chýbal práve kontakt s deťmi, pretože osobný kontakt je rovnako dôležitý ako materiálna pomoc. Prínosom projektu bolo v prvom rade upevnenie povedomia o dobrovoľníctve. Deti pochopili potrebu a význam dobrovoľníctva a mali zodpovednosť, keď participovali pri prerozdelení pomoci. Mnohé deti to motivovalo k dobrovoľníctvu. Písali nám rodičia detí, ktoré síce nemohli spolu s nami nakúpiť a odniesť zbierky, ale ktorí s deťmi aspoň pomohli vyčistiť prírodu od odpadkov vo svojom okolí. Ak každý z nás prispeje svojou trochou, bude si viac všímať svoje okolie a ľudí okolo seba, svet sa stane lepším miestom pre život nás i budúcich generácií.

List napísali Mgr. Kristína Habová a Dušan Caja, vychovávatelia ŠKD, skutok vykonal kolektív žiakov ŠKD, v šk. roku 2019/2020,
žiaci 1. – 4. triedy, ZŠ Orešie 3, Pezinok